ชาวพุทธควรรู้ ชาวพุทธควรรู้


ข้อมูลเจ้าของประกาศ/ผู้โพส

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
    • ดูรายละเอียด
  • ชื่อ-นามสกุล: อ๊อด BR
  • เบอร์ติดต่อ/โทรศัพท์มือถือ: 0985953696
  • ที่อยู่/สถานที่ติดต่อ: ละหานทราย
  • ระบุจังหวัด: บุรีรัมย์

ข้อมูลประกาศ

« เมื่อ: ธันวาคม 29, 2557, 12:55:26 AM เข้าชม 12349 ครั้ง| 0 คอมเมนต์ »  ประเภท : บอร์ดสนทนา                


รายละเอียดประกาศ
ชาวพุทธควรรู้
             สังคมชาวพุทธมาทำความรู้จักพระสงฆ์ในธรรมวินัยของพุทธะกันก่อนถึงจะไปบำเพ็ญกุศลให้ปรากฏ ความสะอาด ความสว่าง ความสงบ สันติอิสรภาพบริสุทธิ์บริบูรณ์ นิพพานเมื่อยังเป็นๆอยู่  ไม่ใช่นิพพานเมื่อตายแล้ว นิพพานไม่ใช่การตายอย่าเข้าใจผิด
•        พระ คือใคร
•        พระมาจากใคร
•        เป็นพระเพื่ออะไร
•        ความเป็นพระต้องปฏิบัติอย่างไร


1.   พระ คือ ผู้ที่คณะสงฆ์ 25 รูป พระอวุโสผู้ตรวจสอบ 2 รูป อุปชา 1 รูป รวมเป็น 28 รูป ทำสังฆ์กรรมในอุโบสถ เป็นตรวจสอบคุณสมบัติที่จะมาเป็นภิกขุในธรรมวินัยของพุทธะให้สงฆ์ 25 รูปลงญัตติ ทั้งหมด 25 รูป
2.   พระมาจากคณะสงฆ์โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมทั้งจรรยาบัญที่จะมาเป็นภิกขุ   คนที่จะมาบวรต้องเป็นมนุษย์เท่านั้น ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ ต้องไม่เสพติดอะไร ต้องไม่มีนี้สินอะไร ต้องให้แม่พ่ออนุญาต ถ้ามีภรรยาต้องให้ภรรยาอนุญาติด้วย ต้องไม่คดีบ้านเมือง บวรแล้วต้องไม่มีสมบัติครอบครองสมบัติอันไดไม่ได้  บวรแล้วปฏิบัติ บริสุทธิศีล 4 คือ
        2/1  ปาติโมกข์สังวร  (227 ข้อ)
        2/2  อินทรีย์สังวร  (สังวร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ )
        2/3  อาชีวบริสุทธิ์  (ดำรงชีวิตโดยบริสุทธิ์)
        2/4  จตุปัจจยปัจจเวขณ  (ใช้สร้อยปัจจัยโดยพิจารณาควรโดยธรรม)
3.   เป็นพระ เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ ให้สิ้นสุดแห่งทุกข์
4.   ความเป็นพระต้องศึกษา  หลัก 4 อย่าง คืออริสัจ เป็นความจริงของสิ่งที่สังขารกันขึ้น  ให้ชัดเจนครบถ้วน ในความเป็นธาตุ เห็นองค์ประกอบของธาตุ  เห็นหน้าที่ของธาตุ  เห็นการปากฎการทำหน้าที่ของธาตุนั้นๆ   พระรูปนั้นก็มี
•        มีศีล (เห็นความสามัญ คิดโดยความสามัญ-สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัป)
•        มีสมาธิ (บริสุทธิ์ ชัดเจนมั่นคง ว่องใว-บริสุทโธ สมาหิโต กัมนีโย)
•        ปรากฏปัญญา (รู้ครบถ้วนว่องใวในสิ่งที่สังขารกันขึ้น 4 อย่าง
มี ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นคุณสมบัติพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์โดยมัชฌิมาปฏิปทาโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ประกอบไปโดยมรรคมีองค์ 8 ประการ
หลักสูตรพุทธ มี 3 อย่าง
•        อริยสัจ 4 เป็นวิชาการ เป็นความจริงของสิ่งที่สังขารกันขึ้น
•        ไตรสิกขา เป็นวิธีการ 3 อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
•        อริยมรรคมีองค์ 8 เป็นวิถีทางเป็นปฏิบัติการ ต่อหน้าที่นั้นๆอย่าง บริสุทธิบริบูรณ์ เป็นไปโดยความสงบสันติ นิพพาน  แล้วจึงจะมาแสดงธรรมให้กลับเวเนยสัตว์ เพื่อฟังให้เห็นรู้ ธาตุ เห็นรู้องประกอบของธาตุ เห็นรู้หน้าที่ของธาตุ เห็นรู้ผลที่ปรากฏของการทำหน้าที่ของธรรมชาตินั้น    ก็จะมี  ศีล สมาธิ ปัญญา ได้ทำหน้าที่นั้นๆอย่างบริสุทธิบรบูรณ์ สงบสันติ นิพพานเช่นกัน
             
           มาทำความเข้าใจ คน คืออะไรกันสักน่อย คนคือกายสังขารกันขึ้นทางชราพุดชะหรือทางชีวภาค เป็นแค่บอร์ดี้หรือฮาดร์แวร์เท่านั้น  คนจะอุบัติอยู่ในภพมนุษย์ อยู่ในภพสวรรค์ อยู่ในภพภพนรก อยู่ที่โปรแกรม ความเห็น ความคิด โดยปกติคนมีความเห็นอยู่แล้วตามธรรมชาติ ถ้าเห็นให้เกิดทุกข์เวทนาก็อยู่ในภพภูมินรก  ถ้าเห็นให้เกิดสุขเวทนาก็อยู่ในภพภูมิสวรรค์  ถ้าเห็นอะไรคืออะไรก็อยู่ในภพภูมิมนุษย์ จึงจะฟังธรรมศึกษาธรรมได้ จะเป็นมนุษย์ก็ยาก จะพบธรรมะก็ยาก ต้องเห็นความจริงของสิ่งที่สังขารกันต่อหน้านะที่นั้นเวลานั้น จึงจะปรากฏ ศีล สมาธิ ปัญญา เกิดวิธีการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปโดยมรรคมีองค์ 8 อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ เป็นอริยบุคล เป็นมนุษย์ที่พัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์ มีความมั่นคงสันติสงบ นิพพาน    นี้คือวิชชาที่เจ้าชายสิทธัตถะ ค้นพบ เมื่อก่อนพุทธศักราช 45 ปี ฯ
หลักสูตรของวิชชานี้ คือ
•        หลัก 4 คือ วิชชาการ 4 (อริยสัจ 4)
1.   ทุกขอริยสัจ
2.   ทุกขสมุทัยอริยสัจ
3.   ทุกขนิโรธอริยสัจ
4.   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
•        วิธีการ 3 อย่าง คือ
1.   ศีลป
2.   สมาธิ
3.   ปัญญา
•        วิถีทางปฏิบัติการ 8 อย่าง คือ
1.   สัมมาทิฏฐิ
2.   สัมมาสังกับป
3.   สัมมาวาจา
4.   สัมมากัมมัตต
5.   สัมมาอาฃีว
6.   สัมมาวายาม
7.   สัมมาสติ
8.   สัมมาสมาธิ
 
 

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 29, 2557, 01:09:29 AM โดย admin »